مرجوعی کالا

چنانچه عودت وجه در قبال عودت کالا ای باشد که شرایط پذیرش عودت را داشته و مورد تایید آی تی پرداز است و اگر مشتری با مطالعه قوانین و مقررات خرید بیان شده در سایت تشخیص دهد که وجه پرداختی باید به وی عودت داده شود.بایستی فرم درخواست عودت وجه، پر تا توسط  کارشناس شرکت بررسی شده و درصورت تایید، مبلغ موردنظر عودت داده شود.

نکته: با اعلام شماره کارت بانکی، مشتری مسئولیت قانونی انجام تراکنش مالی درصورت تایید عودت وجه خرید انجام شده از آی تی پرداز را پذیرفته و رضایت کامل دارد.