چنانچه عودت وجه در قبال عودت کالا ای باشد که شرایط پذیرش عودت را داشته و مورد تایید آی تی پرداز را داشته باشد و اگر مشتری با مطالعه قوانین و مقررات خرید بیان شده در سایت تشخیص دهد که وجه پرداختی باید به وی عودت داده شود، باید فرم درخواست عودت وجه پر تا توسط شرکت آی تی پرداز بررسی شده و درصورت تایید، مبلغ موردنظر عودت داده شود.

نکته: با اعلام شماره کارت بانکی، مشتری مسئولیت قانونی انجام تراکنش مالی درصورت تایید عودت وجه خرید انجام شده از آی تی پرداز را پذیرفته و رضایت کامل دارد.