کارت های HF 13.56Mhz (16)

کارت های LF 125Khz (10)

کارت های UHF (15)